Mission statement

Mission statement

Our mission is to enrich the lives of children from the poorest rural areas of Poland and to equalize their chances for a better start in the future, by organizing creative activities and programs. We believe our CREATIVE EDUCATION evokes in children a greater eagerness to learn, inspires them to take action, encourages them to acquire knowledge faster and makes them happier both at school and at home. Through a diverse range of after-school classes, kids can discover new ideas and practice new skills that will benefit them for a lifetime.

These kids are our future!

Nasza misja

Naszą misją jest poprawa życia dzieci pochodzących z ubogich terenów wiejskich oraz wyrównanie ich szans na lepszy start w przyszłość poprzez organizowanie kreatywnych zajęć pozalekcyjnych.

Wierzymy, że nasza KREATYWNA EDUKACJA wzbudza w dzieciach większe pragnienie zdobywania wiedzy, inspiruje je do działania i dodaje odwagi dzięki czemu mogą szybciej się uczyć oraz są szczęśliwsze zarówno w szkole, jak i w domu.

Nasz atrakcyjny wybór zajęć pozalekcyjnych daje możliwość dzieciom poznania nowych pojęć i ćwiczenia nowych umiejętności, takich jak np. design thinking, praca zespołowa, co zaowocuje w ich przyszłym życiu.

Te dzieci są naszą przyszłością!