Team Building with a Purpose

Zaangażowanie Pracowników, które ma znaczenie

Most of us have participated in some form of team building during our professional careers. You know how it works … You go off for a day or even a weekend with a group of fellow employees. You perform an assignment or two that will challenge your ability to work together. You all remember your favourite. One friend remembered his team building a boat that never did float. Well, you leave the team building event a little fatter, a little closer to your contemporaries, and you leave behind, the product of your endeavours, a boat that won’t float.

Now, envision that you are involved in the team building, and at the same time we do something with sense … Something that matters to the other person.

Większość z nas miała możliwość uczestniczenia w szkoleniach typu „team building” wspierających integrację pracowników w firmach. Wiemy więc jak to działa …

Wyjeżdżamy na dzień lub nawet cały weekend z grupą kolegów. Wykonujemy ćwiczenia specjalne np. wspólne budowanie łodzi, które mają za zadanie zaangażować wszystkich pracowników we współpracę. Przeżywamy wspólne przygody i zapamiętujemy te najlepsze. A potem … No cóż opuszczamy imprezę najczęściej przybierając nieco na wadze, trochę bardziej zintegrowani z kolegami, pozostawiając za sobą rezultat naszych wysiłków, np. łódkę która faktycznie nigdy nie będzie pływać.

Teraz spróbujmy wyobrazić sobie, że angażujemy się w zadanie integracyjne, a przy tym robimy coś z sensem.. Coś co ma znaczenie dla drugiego człowieka.

Dzięki zaangażowaniu i hojności członków naszej fundacji udało nam się zorganizować wyjazdy integracyjne, które w znaczący sposób poprawiły jakość życia naszych podopiecznych. W okresie 2008 – 2015 przeprowadziliśmy remonty i doposażyliśmy gminne szkoły w Oparznie, Nielepie, Bierzwnicy, Brzeżnie, Klępczewie, Rusinowie, Rzęcinie, Toporzyku, Zarańsku i w Nowym Worowie.

Poniżej przykłady działań członków naszej fundacji, które mają znaczenie.

The Ghelamco team building case

The Ghelamco team didn’t leave a boat behind that wouldn’t float. No, they made a major contribution to a very needy school, and I venture to say that they left the team building exercise feeling much better about themselves and the company that employs them, Ghelamco.

Under the leadership of Ghelamco Poland’s CEO Jeroen van der Toolen, a team of 65 Ghelamco employees journeyed 8 hours in a double-decked bus to the PromiseLand in northwest Poland, and participated in a team building exercise that significantly changed one school, and the lives and spirits of an entire community.

In 28 short hours, the team renovated an English classroom, a History classroom, a day room, a nurse’s room, and the main entrance and hallway of the Nowe Worowo School. With no breaks, they worked all day and night determined to accomplish their task on time. And no one cared that a sudden summer storm knocked out all of the electricity in the village! The creative Ghelamco team simply imposed on the local fire department to provide generators so they could continue the job at hand throughout the night.

Thank you! You are the best!

Please visit photo/video gallery on the right.

Przykład integracji Ghelamco

Zespół pracowników Ghelamco nie pozostawił po sobie bezużytecznej łódki, która nigdy nie uniesie się na wodzie. Nie! Oni pozostawili po sobie coś więcej! Wnieśli duży wkład pracując na rzecz potrzebujących dzieci i z pewnością wyjazd integracyjny opuścili z poczuciem własnej satysfakcji, mając świadomość, że pracują dla firmy wyznającej ideę społecznej odpowiedzialności.

Pod przewodnictwem prezesa Ghelamco Poland, Jeroena van der Toolena, zespół 65 pracowników spędził 8 godzin podróżując autobusem aby dotrzeć do jednej z naszych wiejskich szkół w północno-zachodniej Polsce. Następnie pracując zespołowo, znacząco zmienili szkołę i wpłynęli na poprawę życia całej lokalnej społeczności wiejskiej.

W bardzo krótkim czasie, bo zaledwie w 28 godzin, zespół pracowników Ghelamco odnowił następujące sale: klasę do angielskiego, klasę do historii, świetlicę, pokój pielęgniarek oraz główne wejście i korytarz w szkole Nowe Worowo. Bez przerwy pracowali dzień i noc, zdeterminowani, aby wykonać swoje zadanie na czas.

Nawet nagła, gwałtowna burza letnia, która odcięła całą energię elektryczną we wsi, nie pokrzyżowała planów! Kreatywny zespół Ghelamco postarał się aby lokalna straż pożarna, zapewniła generatory, tak aby mogli kontynuować pracę renowacyjne przez całą noc.

Dziękujemy! Jesteście Wielcy!

Po prawej stronie zdjęcia i filmy z tego wydarzenia.

The Cargill team building case

What an honor it is for our Foundation to have been selected and to welcome 37 Cargill “Transition into Leadership” trainees from around the world to our Foundation’s PromiseLand. The 27 trainees from abroad and 10 from Roger Watchorn’s Management Team from Poland arrived in the PromiseLand and did their one-week training exercise that benefited two of our Foundation’s poorest schools.

They didn’t know each other, and hailed from homes in China, Switzerland, Brazil, Spain, Russia, Egypt, Belgium, Netherlands, Germany, UK, South Africa, Hungary and Denmark. They were joined by a work group of 10 Polish Cargill employees from Warsaw. The new arrivals were first introduced to each other, given 20,000 PLN to work with, and told to remodel 4 elementary school classrooms in two different schools located 20 km apart. They were given 30 hours to complete their projects and prepare two hand-over ribbon-cutting ceremonies, complete with refreshments, for the PromiseKids, teachers and parents. They had to find their own supplies, raw materials, carpets, lighting fixtures, tools and paint. They had to arrange for their own transportation, meals, and schedules all from the money they were provided. They built their teams and succeeded in their tasks. Teams renovated class rooms in Nielep and Nowe Worowo schools.

Words can’t even describe, what this team building experience meant to the Cargill trainees, the schools, teachers or kids.

Thank you! You are the best!

Please visit photo/video gallery on the right.

Przykład integracji Cargill

To był wielki zaszczyt, dla naszej Fundacji, że mogliśmy ugościć 37 uczestników programu firmy Cargill „Transition to Leadership”, którzy przyjechali do nas z całego świata. 27 uczestników z zagranicy oraz 10 osób zarządu Roger Watchorn z Polski przyjechało do naszej fundacji i odbyło tygodniowe warsztaty, dzięki którym odnowione zostały dwie najbiedniejsze szkoły w naszej okolicy.

Uczestnicy warsztatów nie znali się i pochodzili z różnych stron świata z: Chin, Szwajcarii, Brazylii, Hiszpanii, Rosji, Egiptu, Belgii, Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, RPA, Węgier i Danii. Warsztaty wsparło dziesięciu pracowników z Cargill z Warszawy. Po przedstawieniu sobie nawzajem, uczestnikom wręczono 20.000 PLN i wyznaczono zadanie wyremontowania sal klasowych w dwóch różnych wiejskich szkołach oddalonych od siebie o 20 km. Na wykonanie tego zadania dostali 30 godzin, włączając w to przygotowanie dwóch oficjalnych ceremonii otwarcia (przecięcie wstęgi) i ugoszczenie dzieci, nauczycieli i rodziców z lokalnej społeczności.

Uczestnicy warsztatów musieli zorganizować sobie sami materiały, dywany, oświetlenie, narzędzia i farby. Musieli zorganizować własny transport, posiłki i sfinansować wszystko z pieniędzy, które otrzymali. Utworzyli zespoły do pracy i udało im się osiągnąć ustalony cel! Klasy w szkołach w dwóch miejscowościach: Nielep i Nowe Worowo zostały wyremontowane.

Nie da się nawet tego opisać, jak znaczące było to doświadczenie dla całego zespołu Cargill, dla szkół, nauczycieli oraz samych dzieci.

Dziękujemy! Jesteście Wielcy!

Po prawej stronie zdjęcia i filmy z tego wydarzenia.