We say YES to ROBOTICS at schools! – Teaching children how to code with robots

Z ROBOTYKĄ NA TY ! – Nauka programowania z robotami

The ability to think logically and to program general use devices will soon become our daily bread. Nowadays the field of programming combined with engineering, computer sciences and math is the fastest developing specialization in the world.  We believe that supporting CREATIVE EDUCATION we follow the newest trends and look to the future.

Our new classes with ROBOTS we allow children to enter the world of programming through plays with a robot. When playing with the robot they automatically learn new skills such as logical thinking and problem solving, team work, and creativity. The programming is in English which is an additional opportunity to learn a foreign language. We have observed kids taking part in the pilot program „We say YES to ROBOTICS at schools”  and noticed that it has been a perfect response to the needs of the world we live in. Our Foundation utilizes the Dash and Dot robots which have the best opinions amongst users and which have been recognized as the best educational toys of the year. Melinda and Bill Gates announced them the best STEM (science, technology, engineering and mathematics) toys for children.

 You can become Partner of our new program!

 We are currently looking for Partners who would engage in the implementation of the „We say YES to ROBOTICS at schools” program at five village schools.

The cost of implementing the program at one school, including purchase of equipment and holding classes, is circa PLN 10.000.

All firms interested in promoting the corporate social responsibility are very much welcome to contact us. Our Foundation provides all necessary support to Partners. Additionally, we believe that becoming a Partner is a great opportunity to promote your company’s positive image.

Together we can empower children living in villages!

Program Coordinator

Marta Waś

FCSR Executive Director

Mob. +48 668 331 107


Zdolność logicznego myślenia i programowania urządzeń powszechnego użytku to umiejętności, które staną się wkrótce naszą codziennością. W dzisiejszych czasach programowanie połączone z inżynierią, informatyką i matematyką jest najszybciej rozwijającą się specjalizacją na świecie. Nasza Fundacja, promująca KREATYWNĄ EDUKACJĘ, na bieżąco śledzi najnowsze trendy i tym samym patrzy w przyszłość.

Rozpoczęliśmy cykl nowych zajęć Z ROBOTYKĄ NA TY, w trakcie których poprzez zabawę z robotem nasi podopieczni poznają świat programowania. Podczas zajęć dzieci automatycznie nabywają nowe umiejętności, takie jak logiczne myślenie, rozwiązywanie problemów, współpraca w grupie, kreatywność w proponowaniu rozwiązań. Programowanie odbywa się w języku angielskim, co dodatkowo stanowi znakomitą okazję do nauki języka obcego. Obserwując uczniów w czasie przeprowadzania programu pilotażowego Z ROBOTYKĄ NA TY przekonaliśmy się, że jest on trafną odpowiedzią na obecne potrzeby środowiska, w którym żyjemy. Nasza Fundacja wykorzystuje do programu roboty Dash and Dot, które cieszą się najlepszymi opiniami wśród użytkowników oraz które zdobyły liczne nagrody dla najlepszych zabawek edukacyjnych roku. Melinda i Bill Gates uznali je za doskonałe zabawki STEM (science, technology, engineering and mathematics) dla dzieci.

Zostań Partnerem naszego nowego programu!

Obecnie poszukujemy Partnerów, którzy będą współpracować z nami przy wprowadzeniu programu Z ROBOTYKĄ NA TY w pięciu szkołach wiejskich.

Koszt wprowadzenia jednego programu, w tym zakupu sprzętu i organizacja zajęć, to około 10.000 PLN dla jednej szkoły.

Firmy, które są zainteresowane zaangażowaniem w projekt i promowaniem potrzeb społecznej odpowiedzialności biznesu zapraszamy do kontaktu z nami. Fundacja zapewni Partnerom wszelkie działania wspierające. Dodatkowo objęcie patronatem programu w wybranej szkole pozytywnie wpłynie na wizerunek firmy wspierającej.

Wspólnie dajmy szansę dzieciom z terenów wiejskich!

Koordynator programu:

Marta Waś

FCSR Executive Director

Kom. +48 668 331 107